Παράδειγμα ερωτήματος (5 πρώτα αποτελέσματα)

/api/3/action/datastore_search?resource_id=3aeb2033-f744-4e00-8855-4fe87efe6a91&limit=5

Παράδειγμα ερωτήματος (αποτελέσματα που περιέχουν το λεκτικό 'public')

/api/3/action/datastore_search?resource_id=3aeb2033-f744-4e00-8855-4fe87efe6a91&q=public

Παράδειγμα εκτέλεσης ερωτήματος (με χρήση γλώσσας SQL)

/api/3/action/datastore_search_sql?sql=SELECT * from "3aeb2033-f744-4e00-8855-4fe87efe6a91" WHERE title LIKE 'public'

Παράδειγμα ερωτήματος σε javascript (μέσω του PublicaMundi API)

    var query = new PublicaMundi.Data.Query(endpoint);
    query.setCallback(callback);
    query.resource('3aeb2033-f744-4e00-8855-4fe87efe6a91', 'table1').take(50);
    query.execute({
                success: onSuccess,
                failure: onFailure,
                complete: onComplete
            });
Παράδειγμα ερωτήματος σε JSON (μέσω του PublicaMundi API)

{
  "queue": [
    {
      "resources": [
        {
          "name": "3aeb2033-f744-4e00-8855-4fe87efe6a91",
          "alias": "table1"
        }
      ],
      "filters": [],
      "sort": [],
      "offset": 0,
      "limit": 50
    }
  ]
}    
Μπορείτε να βρείτε λεπτομερή παραδείγματα για το API δεδομένων εδώ
<html>
<head>
<!-- Necessary scripts -->
    <script src="http://labs.geodata.gov.gr/mapping-api/lib/jQuery/jquery-2.1.0.min.js"></script>
    <script src="http://labs.geodata.gov.gr/mapping-api/lib/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
    <link rel="stylesheet" href="http://labs.geodata.gov.gr/mapping-api/lib/bootstrap/css/bootstrap.css" />
    <link rel="stylesheet" href="http://labs.geodata.gov.gr/mapping-api/lib/PublicaMundi/build/lib/ol/ol3-layerswitcher.css" /> 
    <link rel="stylesheet" href="http://labs.geodata.gov.gr/mapping-api/lib/PublicaMundi/build/lib/ol/ol.css" /> 
    <!-- <link rel="stylesheet" href="content/css/default.css" />-->
<!-- PublicaMundi API script -->
 <script src="http://labs.geodata.gov.gr/mapping-api/lib/PublicaMundi/build/publicamundi.js" data-library="ol"></script>  
</head>

<body>
    <div id="popup"></div>
    <div id="map" class="map"></div>
</body>
<script>
    PublicaMundi.noConflict();
    
    //Popup handling with Bootstrap
    var onFeatureClick = function(features, coordinate) {
        if (features) {
            feature = features [0];
            }
        if (popup) {
            map.setOverlayPosition(popup, coordinate);
            $(document.getElementById('popup')).popover('destroy');

            var text = JSON.stringify(feature);
            $(document.getElementById('popup')).popover({
                'placement' : 'top',
                'animation' : true,
                'html' : true,
                'content' : text
                }).attr('data-original-title');

            $(document.getElementById('popup')).popover('show');
            }
        };
    
    // Map initialization options
    var options = {
        target: 'map',
        center: [2548716, 4643375],
        zoom: 6,
        layerControl: true,        
        layers: [
        {
            title: 'Open Street Maps',
            type: PublicaMundi.LayerType.TILE,
            url: 'http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png'
        },
        {
            title: 'delta_falhrou (WMS)',
            name: 'delta_falhrou (WMS)',
            type: PublicaMundi.LayerType.WMS,
            url: 'http://geodata.gov.gr/geoserver/ows',
            params: { 'layers' : 'geodata.gov.gr:3aeb2033-f744-4e00-8855-4fe87efe6a91'}, 
        }
        ]
    };

    var map, popup;

    PublicaMundi.ready(function () {
        
        //Initialize map with provided options
        map = PublicaMundi.map(options);

        //Initialize popup handler
        popup = map.addOverlay(document.getElementById('popup'));
        
        $(document.getElementById('map')).click(function() { 
            $(document.getElementById('popup')).popover('destroy');
        });
    
    });
</script>
</html>
Μπορείτε να βρείτε λεπτομερή παραδείγματα για το χαρτογραφικό API εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα APIs παρακαλώ ανατρέξτε στην ενότητα εφαρμογές