Υπηρεσίες OGC

Η βασική γραμμή προτύπων του OGC (Open Geospatial Consortium) περιλαμβάνει πρότυπα σχετικά με διεπαφές, κωδικοποίηση, προφίλ, σχήματα εφαρμογών, καθώς και κείμενα τεχνικών προδιαγραφών. Το μοντέλο αναφοράς του OGC (ORM) περιγράφει αυτά τα πρότυπα και τη σχέση τους με τα αντίστοιχα πρότυπα του οργανισμού ISO. Το μοντέλο αναφοράς ORM παρέχει μια σύνοψη των προτύπων του OGC και είναι μια πολύτιμη πηγή για ορισμό αρχιτεκτονικών συγκεκριμένων εφαρμογών.

Τα περισσότερα πρότυπα OGC αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια και συνολικά αναφέρονται Διαδικτυακές Υπηρεσίες OGC (OGC Web Services – OWS). Ορισμένα από αυτά τα πρότυπα και ακόμα περισσότερα είναι δημοσιευμένα ως “Κείμενα υπο Διαβούλευση”, “Απαιτήσεις” και “Κείμενα Αναφοράς”.