Χωροταξία - Κτηματολόγιο

Πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για κατάλληλα μέτρα σχετικά με μελλοντικές χρήσεις γης. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα ακόλουθα θέματα χωρικών δεδομένων της οδηγίας 2007/2/ΕΚ: παράρτημα Ι σημείο 6 "Γεωτεμάχια κτηματολογίου", παράρτημα ΙΙΙ σημείο 4 "Χρήσεις γης", παράρτημα ΙΙΙ σημείο 11 "Ζώνες διαχείρισης/περιορισμού/ρύθμισης και μονάδες αναφοράς".