Γενικό πολεοδομικό σχέδιο δήμου Βάρης

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-17

Περιέχεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο για το δήμο Βάρης όπως αυτό ορίζεται από το ΦΕΚ 1003Δ/86. Η κλίμακα ψηφιοποίησης των δεδομένων είναι 1:10000.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα