Εγκαταστάσεις όπου εφαρμόζεται η οδηγία SEVESO

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-10-08

Περιέχονται οι θέσεις των εγκαταστάσεων όπου εφαρμόζεται η οδηγία SEVESO. H οδηγία στοχεύει στην πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες, και στον περιορισμό των συνεπειών τους επί του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, προκειμένου να εξασφαλισθεί κατά συνεκτικό και αποτελεσματικό τρόπο υψηλή διακοινοτική προστασία.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα