Αρίθμηση οδών του Δήμου Καλαμαριάς

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιέχεται η αρίθμηση των οδών εντώς των ορίων του Δήμου Καλαμαριάς. Τα δεδομένα είναι σημειακά.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα