Παράδειγμα ερωτήματος (5 πρώτα αποτελέσματα)

/api/3/action/datastore_search?resource_id=0c5bd3ae-7199-463e-adb6-4b590dc84b86&limit=5

Παράδειγμα ερωτήματος (αποτελέσματα που περιέχουν το λεκτικό 'public')

/api/3/action/datastore_search?resource_id=0c5bd3ae-7199-463e-adb6-4b590dc84b86&q=public

Παράδειγμα εκτέλεσης ερωτήματος (με χρήση γλώσσας SQL)

/api/3/action/datastore_search_sql?sql=SELECT * from "0c5bd3ae-7199-463e-adb6-4b590dc84b86" WHERE title LIKE 'public'

Παράδειγμα ερωτήματος σε javascript (μέσω του PublicaMundi API)

  var query = new PublicaMundi.Data.Query(endpoint);
  query.setCallback(callback);
  query.resource('0c5bd3ae-7199-463e-adb6-4b590dc84b86', 'table1').take(50);
  query.execute({
        success: onSuccess,
        failure: onFailure,
        complete: onComplete
      });
Παράδειγμα ερωτήματος σε JSON (μέσω του PublicaMundi API)

{
 "queue": [
  {
   "resources": [
    {
     "name": "0c5bd3ae-7199-463e-adb6-4b590dc84b86",
     "alias": "table1"
    }
   ],
   "filters": [],
   "sort": [],
   "offset": 0,
   "limit": 50
  }
 ]
}  
Μπορείτε να βρείτε λεπτομερή παραδείγματα για το API δεδομένων εδώ
<html>
<head>
<!-- Necessary scripts -->
  <script src="http://labs.geodata.gov.gr/mapping-api/lib/jQuery/jquery-2.1.0.min.js"></script>
  <script src="http://labs.geodata.gov.gr/mapping-api/lib/bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="http://labs.geodata.gov.gr/mapping-api/lib/bootstrap/css/bootstrap.css" />
  <link rel="stylesheet" href="http://labs.geodata.gov.gr/mapping-api/lib/PublicaMundi/build/lib/ol/ol3-layerswitcher.css" /> 
  <link rel="stylesheet" href="http://labs.geodata.gov.gr/mapping-api/lib/PublicaMundi/build/lib/ol/ol.css" /> 
  <!-- <link rel="stylesheet" href="content/css/default.css" />-->
<!-- PublicaMundi API script -->
 <script src="http://labs.geodata.gov.gr/mapping-api/lib/PublicaMundi/build/publicamundi.js" data-library="ol"></script> 
</head>

<body>
  <div id="popup"></div>
  <div id="map" class="map"></div>
</body>
<script>
  PublicaMundi.noConflict();
  
  //Popup handling with Bootstrap
  var onFeatureClick = function(features, coordinate) {
    if (features) {
      feature = features [0];
      }
    if (popup) {
      map.setOverlayPosition(popup, coordinate);
      $(document.getElementById('popup')).popover('destroy');

      var text = JSON.stringify(feature);
      $(document.getElementById('popup')).popover({
        'placement' : 'top',
        'animation' : true,
        'html' : true,
        'content' : text
        }).attr('data-original-title');

      $(document.getElementById('popup')).popover('show');
      }
    };
  
  // Map initialization options
  var options = {
    target: 'map',
    center: [2548716, 4643375],
    zoom: 6,
    layerControl: true,    
    layers: [
    {
      title: 'Open Street Maps',
      type: PublicaMundi.LayerType.TILE,
      url: 'http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png'
    },
    {
      title: 'aigialos_fourkaria (WMS)',
      name: 'aigialos_fourkaria (WMS)',
      type: PublicaMundi.LayerType.WMS,
      url: 'http://geodata.gov.gr/geoserver/ows',
      params: { 'layers' : 'geodata.gov.gr:0c5bd3ae-7199-463e-adb6-4b590dc84b86'}, 
    }
    ]
  };

  var map, popup;

  PublicaMundi.ready(function () {
    
    //Initialize map with provided options
    map = PublicaMundi.map(options);

    //Initialize popup handler
    popup = map.addOverlay(document.getElementById('popup'));
    
    $(document.getElementById('map')).click(function() { 
      $(document.getElementById('popup')).popover('destroy');
    });
  
  });
</script>
</html>
Μπορείτε να βρείτε λεπτομερή παραδείγματα για το χαρτογραφικό API εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα APIs παρακαλώ ανατρέξτε στην ενότητα εφαρμογές