Σημεία Πώλησης εισιτηρίων
  This dataset is translated from Greek (EL) to English (EN). The original version is here.

Publication: 2015-11-18
Last revision: 2017-05-26

Τα σημεία πώλησης εισιτηρίων για τα μέσα των Συγκοινωνιών Αθηνών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΣΑ (www.oasa.gr) ή/και να απευθύνονται στο Κέντρο Τηλεφωνικών Πληροφοριών του ΟΑΣΑ (τηλ. 11185) για να ενημερώνονται για τυχόν τακτικές ή έκτακτες μεταβολές στη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών. Σε κάθε περίπτωση, το επίπεδο ακρίβειας των δεδομένων διαμορφώνεται από τις εκάστοτε ανάγκες και δυνατότητες του ΟΑΣΑ και είναι πιθανόν να μην είναι κατάλληλο για τη χρήση τους από τρίτους για σκοπούς που δεν έχει προβλέψει ο ΟΑΣΑ. Ως εκ τούτου, όλα τα υπόψη δεδομένα παρέχονται ‘ως έχουν’, οι δε ΟΑΣΑ, ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για τα αποτελέσματα της οιασδήποτε χρήσης τους από τρίτους.


Data and Resources

Services


Metadata