Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

H «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ Α.Ε.), είναι μια Δημόσια Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΚΟ), εποπτευόμενη από το Υπουργείο Εσωτερικών, που ιδρύθηκε το 2001 με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλής υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ), προκειμένου να αποφευχθούν οι καθυστερήσεις και τα προβλήματα που είχαν παρατηρηθεί στη διαχείριση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 1ου & 2ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ). Η ΚτΠ Α.Ε. αποτέλεσε ένα καινοτόμο εγχείρημα, ακόμη και για την Ευρωπαϊκή πραγματικότητα, η οποία εντάχθηκε (αρχικά το 1999 και στη συνέχεια το 2002) στην στρατηγική προσέγγιση του ελληνικού κράτους για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, όπως αυτή περιγράφτηκε για πρώτη φορά στη Λευκή Βίβλο «Η Ελλάδα στην Κοινωνία της Πληροφορίας : Στρατηγική και Δράσεις». Κατά την πορεία εκτέλεσης των εργασιών της και τη διαδικασία προσέλκυσης Φορέων / Πελατών, εντοπίστηκε τόσο από την ΚτΠ Α.Ε. αλλά και από τους ίδιους τους Φορείς, περιορισμένη δυνατότητα υλοποίησης των έργων πληροφορικής που εντάσσονται στο ΕΠ ΚτΠ εσωτερικά και μόνο από τους Φορείς. Κύριος λόγος αποδείχτηκε η έλλειψη σχετικής τεχνογνωσίας καθώς και η έλλειψη του κατάλληλου και εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού εντός των Φορέων που θα μπορούσαν να φέρουν εις πέρας ένα τέτοιο εγχείρημα. Για το λόγο αυτό αναγνωρίστηκε η ανάγκη για μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη υποστήριξη των Φορέων στην οργάνωση και υλοποίηση των έργων αυτών. Ως αποτέλεσμα και στο πλαίσιο αυτό, η ΚτΠ Α.Ε. κλήθηκε να παρέχει κατά κύριο λόγο υπηρεσίες ως Τελικός Δικαιούχος προς τους Φορείς, με στόχο την ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών και την παράδοση των έργων «με το κλειδί στο χέρι». Παράλληλα όμως, διαρκώς αυξάνονται τα αιτήματα από τους Φορείς για παροχή συμβουλευτικών και τεχνικών υπηρεσιών. Η ΚτΠ Α.Ε. υλοποιεί έργα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών σε όλη την Ελληνική επικράτεια, μετατρέποντάς την σε ένα τεράστιο «εργοτάξιο πληροφορικής», από τη βραχονησίδα Βελοπούλα, την Τήλο, το Καστελόριζο και την Αστυπάλαια ως το Σουφλί και Ορμένιο. Με σύνθετα έργα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προωθείται η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και η προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με πολίτες και επιχειρήσεις, με στόχο την πάταξη της γραφειοκρατίας, την διαφάνεια, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και του υγιούς ανταγωνισμού και την εν γένει βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης.