Κλιματολογία - Μετεωρολογία - Ατμόσφαιρα

Ατμοσφαιρικές διεργασίες και φαινόμενα. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα ακόλουθα θέματα χωρικών δεδομένων της οδηγίας 2007/2/ΕΚ: παράρτημα ΙΙΙ σημείο 13 "Ατμοσφαιρικές συνθήκες", παράρτημα ΙΙΙ σημείο 14 "Μετεωρολογικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά".