Χρήσεις Γης (1999-2000)

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-17

Κατανομή της έκτασης της Ελλάδας στις βασικές κατηγορίες χρήσης/κάλυψης, κατά ΥΠΑ, νομό, δήμο ή κοινότητα


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα