Ποιότητα υδάτων ακτών κολύμβησης 2014
  This dataset is translated from Greek (EL) to English (EN). The original version is here.

Publication: 2016-09-22
Last revision: 2016-09-22

Περιέχεται η έκθεση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας για το έτος 2014 και τα στοιχεία παρακολούθησης των ακτών στα οποία βασίστηκε. Η έκθεση εκπονήθηκε με την ευθύνη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) στο πλαίσιο του “Προγράμματος παρακολούθησης ποιότητας νερών κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας” (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=253&language=el-GR).

Η έκθεση βασίστηκε σε δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν σε 1.540 σημεία παρακολούθησης στην ελληνική επικράτεια που περιελάμβαναν αναλύσεις μικροβιολογικών παραμέτρων (Intestinal Entercocci και Escherichia coli) και οπτικές παρατηρήσεις και στην ταξινόμησή τους, όπως αυτή προέκυψε σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων/αναλύσεων των ετών 2011-2014. H αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων έτους 2014, υπεβλήθη εμπρόθεσμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος (EIONET) και είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/nbwd/envvjao5w/


Data and Resources

Services


Metadata