Υπόγεια Ύδατα

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιλαμβάνονται τα όρια των Υπογείων Υδάτων της Ελλάδας. Τα υπόγεια ύδατα αποτελούν το σύνολο των υδάτων που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους στη ζώνη κορεσμού και σε άμεση επαφή με το έδαφος ή το υπέδαφος.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα