Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των υδάτων

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιέχονται οι θέσεις των σταθμών παρακολούθησης της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των ποταμών, λιμνών, μεταβατικών, παράκτιων και υπόγειων υδάτων, όπως καθορίστηκαν με την ΚΥΑ 140384/2011 «Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων με καθορισμό των θέσεων (σταθμών) μετρήσεων και των φορέων που υποχρεούνται στην λειτουργία τους, κατά το Άρθρο 4, παράγραφος 4 του Ν.3199/2003 (Α΄ 280)» (ΦΕΚ 2017/Β/9-9-2011).


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα