Υπολεκάνες (hydroscope.gr)

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιλαμβάνει τις υπολεκάνες που συνθέτουν τις λεκάνες απορροής της Ελλάδας. Το θεματικό επίπεδο των υπολεκανών περιέχει τα πεδία που προβλέπονται τόσο σύμφωνα με την οδηγία inspire, όσο και με την κοινοτική οδηγία περί υδάτων (2000/60/EC)


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα