Ποταμοί (hydroscope.gr)

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν χαρτογραφημένες υδάτινες επιφάνειες ποταμών της Ελλάδας και δημιουργήθηκαν σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία περί υδάτων (2000/60/EC).


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα