Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιλαμβάνονται τα όρια ευθύνης των Φορέων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών της Ελλαδας.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα