Περιοχές προστατευόμενες από διεθνείς συνθήκες

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιέχονται τα όρια χερσαίων και υδάτινων περιοχών που προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις (π.χ. BARCELONA, BIOGEN, BIOSPHERE, DIPLOMA, MPK).


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα