Ορεινές λεκάνες απορροής 3ης τάξης

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιλαμβάνονται οι ορεινές λεκάνες απορροής 3ης τάξης της Ελλάδας και στοιχεία για τη χειμαρρικότητα των ρεμάτων τους.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα