Εθνικά Πάρκα

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιέχονται τα όρια των Εθνικών Πάρκων (χερσαίων και θαλάσσιων) της Ελλάδας και λοιπές πληροφορίες για αυτά όπως αριθμός ΦΕΚ αναγνώρισης ως εθνικό πάρκο και ζώνη στην οποία ανήκουν.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα