Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές (e-per.gr)

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιέχονται τα όρια των Ελεγχόμενων Κυνηγετικών Περιοχών της Ελλάδας.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα