Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) είναι φορέας του Ελληνικού κράτους, ο οποίος υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Συστάθηκε το 1995 με τον ν. 2344/1995.

Αποστολή :

Μελέτη-Σχεδιασμός 1.Επεξεργασία, σχεδιασμός πολιτικής για την πολιτική προστασία
2.Εισήγηση στο Υπ. Δημ. Τάξης & ΠτΠ μέτρων σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικής προστασίας 3.Σύνταξη κανονισμών, κατάρτιση προδιαγραφών για πρόληψη καταστροφών σε συνεργασία με υπουργεία και άλλους φορείς 4.Επιστημονική τεκμηρίωση/υποστήριξη προγραμμάτων, σχεδίων, δράσεων 5.Έγκριση Νομαρχιακών και Τοπικών σχεδίων 6.Κατάρτιση, ετήσιου προγρ προμηθειών μέσων/υλικών πολιτικής προστασίας βάση του Εθνικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας σε συνεργασία με άλλους φορείς
7.Εισήγηση στον Υπ. Εσωτερικών για κατανομή των πιστώσεων πολιτικής προστασίας προς τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού 8.Εκπόνηση και εκτέλεση προγραμμάτων εκπαίδευσης/κατάρτισης στελεχών πολιτικής προστασίας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς 9.Τήρηση Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών. Ένταξη, αξιολόγηση, χρηματοδότηση. 10.Ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης/κατάρτισης μελών εθελοντικών οργανώσεων 11.Εκπαιδευτικά προγράμματα στην Α΄ και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης 12.Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ΑΕΙ 13.Έγκριση και χρηματοδότηση προγραμμάτων εφαρμοσμένης έρευνας/μελετών 14.Ανάπτυξη κέντρου τεκμηρίωσης θεμάτων πολιτικής προστασίας 15. Λειτουργία του 112

Οργάνωση-Συντονισμός 1.Προετοιμασία, κινητοποίηση και συντονισμός της δράσης πολιτικής προστασίας. 2.Πρόληψη καταστροφών 3.Προετοιμασία δυναμικού και μέσων 4.Κινητοποίηση δυναμικού και μέσων: ετοιμότητα – αντιμετώπιση 5.Οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών 6.Επιχειρησιακή ένταξη Ειδικευμένων Εθελοντών του Μητρώου της ΓΓΠΠ 7.Αποκατάσταση των ζημιών 8.Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών - παροχή ειδικών οδηγιών 9.Παροχή επιστημονικής και υλικής βοήθειας προς άλλες χώρες/αξιοποίηση παρόμοιας βοήθειας για τη χώρα σε περίπτωση καταστροφής

Διεθνείς Σχέσεις 1.Προώθηση των σχέσεων της χώρας με Διεθνής Οργανισμούς και Φορείς πολιτικής προστασίας άλλων χωρών. 2.Υποβολή αιτήματος για διεθνή συνδρομή

Μονάδες με Ειδική Λειτουργία

Υποστηρικτική Ομάδα Διαχείρισης Χημικών,Βιολογικών,Ραδιολογικών και Πυρηνικών Απειλών και Συμβάντων Με τον Ν. 3491/2006, άρθρο 15, συστάθηκε στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, διυπουργική ομάδα η οποία υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και αποτελεί Επιτελικό Συμβουλευτικό Όργανο, το οποίο υποστηρίζει σε επίπεδο τακτικό, επιχειρησιακό και πολιτικό τις αρμόδιες δυνάμεις και όργανα πολιτικής προστασίας, με την παροχή επιστημονικών πληροφοριών και εξειδικευμένης τεχνογνωσίας για τη διαχείριση Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών & Πυρηνικών Απειλών & Συμβάντων

Η Υποστηρικτική Ομάδα στελεχώνεται από υπαλλήλους ΠΕ κατάλληλου κλάδου για την αντιμετώπιση Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών & Πυρηνικών Απειλών & Συμβάντων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, του Υπουργείου Υγείας & Κ.Α, του ΥΠΕΧΩΔΕ, του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, του Γενικού Χημείου του Κράτους, της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και από επιστημονικό ή κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Από κάθε φορέα ορίζονται 4 εκπρόσωποι. (ΥΑ 7270/2006).

Η Υποστηρικτική Ομάδα συγκαλείται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις. Οι τακτικές συνεδριάσεις πραγματοποιούνται εντός ωραρίου εργασίας και αφορούν στην καλύτερη οργάνωση και προετοιμασία της ομάδας. Οι έκτακτες συνεδριάσεις αφορούν στη σύγκληση της ομάδας για τη διαχείριση συμβάντος ή απειλούμενου συμβάντος στο οποίο εμπλέκονται χημικοί, βιολογικοί ή/ και ραδιολογικοί παράγοντες. Οι έκτακτες συνεδριάσεις μπορεί να γίνονται και εκτός ωραρίου εργασίας και σε εξαιρέσιμες ημέρες και μπορεί να είναι διαρκείς συνεδριάσεις ανάλογα με την ένταση ή την έκταση του συμβάντος που έχει κληθεί να διαχειριστεί. Σε περίπτωση διαρκούς συνεδρίασης οι εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν στην Ομάδα μπορούν να εναλλάσσονται σε βάρδιες. Η λήξη της συνεδρίασης της Ομάδας γίνεται από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Η Υποστηρικτική Ομάδα μπορεί να συνεδριάζει σε απαρτία με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των φορέων ή μερικώς ανάλογα με το είδος της απειλής ή του συμβάντος.

Ομάδες Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών Με το άρθρο 23 του Ν.3448/2006 συστάθηκαν στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, Ομάδες Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών οι οποίες έχουν ως αποστολή την αναγνώριση και ταυτοποίηση των θυμάτων από ατυχήματα, καταστροφές και εγκληματικές και τρομοκρατικές ενέργειες. Οι ομάδες αυτές αποτελούνται από ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, εμπειρογνώμονες και αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας και μπορούν να αποστέλονται και σε άλλες χώρες κατόπιν σχετικού αιτήματος και με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών