Βρέθηκαν 2 σύνολα δεδομένων

  • Υπολεκάνες (hydroscope.gr)

    Περιλαμβάνει τις υπολεκάνες που συνθέτουν τις λεκάνες απορροής της Ελλάδας. Το θεματικό επίπεδο των υπολεκανών περιέχει τα πεδία που προβλέπονται τόσο σύμφωνα με την οδηγία...
  • Λεκάνες Απορροής (e-per.gr)

    Περιλαμβάνει τις λεκάνες απορροής της Ελλάδας. Τα δεδομένα αυτά δημιουργήθηκαν με βάση την κοινοτική οδηγία περί υδάτων (2000/60/EC).Το σύνολο δεδομένων 'Λεκάνες Απορροής...