Βρέθηκαν 2 σύνολα δεδομένων

  • Υπόγεια Ύδατα

    Περιλαμβάνονται τα όρια των Υπογείων Υδάτων της Ελλάδας. Τα υπόγεια ύδατα αποτελούν το σύνολο των υδάτων που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους στη ζώνη κορεσμού και...
  • Μεταβατικά Ύδατα

    Περιλαμβάνονται τα όρια των Μεταβατικών Υδάτων της Ελλάδας. Τα μεταβατικά ύδατα αποτελούν συστήματα επιφανειακών υδάτων πλησίον του στομίου ποταμών τα οποία είναι εν μέρει...