Θάλασσες

Χαρακτηριστικά και ιδιότητες θαλάσσιων υδάτων (πλην των εσωτερικών υδάτων). Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα ακόλουθα θέματα χωρικών δεδομένων της οδηγίας 2007/2/ΕΚ: παράρτημα ΙΙΙ σημείο 16 "Θαλάσσιες περιοχές", παράρτημα ΙΙΙ σημείο 15 "Ωκεανογραφικά γεωγραφικά χαρακτηριστικά".