Στρατιωτικές πληροφορίες

Στρατιωτικές βάσεις, δομές, δραστηριότητες. Σε αυτή την κατηγορία δεν υπάγεται κανένα συγκεκριμένο θέμα χωρικών δεδομένων της οδηγίας 2007/2/ΕΚ.