Βιόκοσμος

Χλωρίδα ή/και πανίδα σε φυσικό περιβάλλον. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα ακόλουθα θέματα χωρικών δεδομένων της οδηγίας 2007/2/ΕΚ: παράρτημα ΙΙΙ σημείο 17 "Βιογεωγραφικές περιοχές", παράρτημα ΙΙΙ σημείο 18 "Ενδιαιτήματα και βιότοποι", παράρτημα ΙΙΙ σημείο 19 "Κατανομή ειδών".