Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα

Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα ιδρύθηκε το 2003 με σκοπό την διοίκηση, προστασία και διαχείριση του υγροτοπικού συστήματος που αποτελείται από τα Δέλτα των ποταμών Αξιός και Αλιάκμονας, από τις εκβολές του Λουδία και του Γαλλικού, από τη λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου και τις Αλυκές Κίτρους.

Είναι ένας από τους 28 Φορείς Διαχείρισης που λειτουργούν στη χώρα μας για τη διαχείριση των προστατευεόμενων περιοχών, στο πλαίσιο και της υποχρεώσης της χώρας μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόσει αποτελεσματικά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

Ο Φορέας Διαχείρισης είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικό δικαίου κοινωφελούς χαρακτήρα που εποπτεύεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Η λειτουργία του χρηματοδοτείται μέχρι το τέλος του 2015 από το ΕΣΠΑ και πιο συγκεκριμένα από το Επιχειριασιακό Πρόγραμμα Μακεδονία Θράκη 2007- 2013, μέσω του έργου «Στήριξη της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού – Λουδία - Αλιάκμονα με σκοπό τη διαχείριση της περιοχής ευθύνης του», συνολικού ύψους 3,74 εκατ. ευρώ.

Διοικείται από εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι των υπουργείων ΠΕΚΑ, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, των αρμόδιων τοπικών αυτοδιοικήσεων, των παραγωγικών φορέων της περιοχής, της επιστημονικής κοινότητας, καθώς και μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος. Έχει την έδρα του στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης.

Στις αρμοδιότητες του Φορέα υπάγεται: - Η κατάρτιση και η ευθύνη εφαρμογής των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής και του σχεδίου διαχείρισής της. - Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των κανονιστικών όρων και περιορισμών. - Η μέριμνα για τη συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία περιβαλλοντικών στοιχείων και δεδομένων για την περιοχή ευθύνης του - Η παροχή γνωμοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για έργα και δραστηριότητες που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα για το οποίο ζητείται η γνώμη τους. - Η κατάρτιση μελετών και ερευνών, καθώς και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων που περιλαμβάνονται στο οικείο σχέδιο διαχείρισης και στα αντίστοιχα προγράμματα δράσης και είναι απαραίτητα για την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών. - Η ανάληψη εκπόνησης ή εκτέλεσης εθνικών ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων. - Η ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού σε θέματα που ανάγονται στις αρμοδιότητες και τους σκοπούς του φορέα, καθώς και στην προστασία των περιοχών ευθύνης τους. - Η προώθηση, υποστήριξη, οργάνωση και εφαρμογή οικοτουριστικών προγραμμάτων, η έκδοση αδειών ξενάγησης. - Η χορήγηση αδειών επιστημονικής έρευνας και τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων.