Γεωεπιστημονικές πληροφορίες

Πληροφορίες που αφορούν τις γεωεπιστήμες. Σε αυτή την κατηγορία υπάγονται τα ακόλουθα θέματα χωρικών δεδομένων της οδηγίας 2007/2/ΕΚ: παράρτημα ΙΙΙ σημείο 3 "Έδαφος", παράρτημα ΙΙ σημείο 4 "Γεωλογία", παράρτημα ΙΙΙ σημείο 12 "Ζώνες φυσικών κινδύνων".