Ζώνες προστασίας Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιέχονται τα όρια καθορισμού του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού, κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου και Ευήνου και νήσων Εχινάδων, όπως αυτά περιγράφονται στην ΚΥΑ 22306 (ΦΕΚ 477Β’/31-05-2006) και έχουν διορθωθεί και ψηφιοποιηθεί από τον Φορέα Διαχείρισης Λ/Θ Μεσολογγίου. Τα προσφερόμενα γεωχωρικά δεδομένα αποτελούν την τέταρτη έκδοση (v.1.40/24-01-2013), ενός ψηφιακού αρχείου που αποτυπώνει με ακρίβεια (±10μ), τις προστατευόμενες περιοχές του Εθνικού Πάρκου:* Περιοχές Απολύτου Προστασίας - ΑΠ * Περιοχές Προστασίας της Φύσης- ΠΦ* Περιφερειακές Περιοχές - ΠΠΗ έκδοση διαθέτει κατηγοριοποίηση των ζωνών προστασίας του Εθνικού Πάρκου με σκοπό την καλύτερη διαχείριση και προστασία των περιοχών SAC & SPA.Το προβολικό σύστημα είναι το ΕΓΣΑ'87. Οριζόντια Ακρίβεια:± 10μ. Για την ψηφιοποίηση και διόρθωση χρησιμοποιήθηκε το υπόβαθρο της Κτηματολόγιο ΑΕ. Κλίμακα εργασίας για την διόρθωση 1:3000. Μέγιστο κατ'εκτίμηση σφάλμα 3χλσ (~10μ)


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα