Ποιότητα υδάτων ακτών κολύμβησης 2011

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιέχεται η έκθεση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας για το έτος 2011 και τα στοιχεία παρακολούθησης των ακτών στα οποία βασίστηκε. Η έκθεση εκπονήθηκε με την ευθύνη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (Ε.Γ.Υ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) στο πλαίσιο του “Προγράμματος παρακολούθησης ποιότητας νερών κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας” (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=253&language=el-GR).Η έκθεση βασίζεται σε δειγματοληψίες που έγιναν σε 2.155 σημεία παρακολούθησης στην ελληνική επικράτεια που περιελάμβαναν αναλύσεις μικροβιολογικών παραμέτρων (Intestinal Entercocci και Escherichia coli) και οπτικές παρατηρήσεις και στην ταξινόμησής τους, όπως αυτή προέκυψε σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων/αναλύσεων των ετών 2008-2011. H αναλυτική έκθεση των αποτελεσμάτων έτους 2011, υπεβλήθη μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος (EIONET) και είναι διαθέσιμη στο http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/nbwd/envtvxt0q.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα