Καθορισμένος αιγιαλός της νήσου Σαμοθράκης

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιέχονται τα όρια καθορισμού του αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού της Σαμοθράκης όπως αυτά έχουν ψηφιοποιηθεί με ίδια μέσα από την Κτηματική Υπηρεσία του Νομού Έβρου. Σημειώνεται πως τα προσφερόμενα γεωχωρικά δεδομένα δεν αποτελούν επίσημο καθορισμό του αιγιαλού και της παραλίας σε ψηφιακή μορφή, αλλά ψηφιοποίηση της αντίστοιχης περιγραφικής πληροφορίας που έχει κατα καιρούς δημοσιευτεί σε σχετικά ΦΕΚ.Για τους καθορισμούς έχουν χρησιμοποιηθεί εκτός των άλλων εξαρτήσεις από σημεία του εδάφους, ανεξάρτητα συστήματα συντεταγμένων, ΗΑΤΤ σε μικρό ή μεγάλο φύλλο χάρτη, ΤΜ3 και το προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ'87. Τα προσφερόμενα δεδομένα αποτελούν προσπάθεια ολοκλήρωσης όλων των παραπάνω διαφορετικών πηγών και μεθόδων.Η έκδοση των δεδομένων είναι η 1.1 (ver. 1.1). Τα δεδομένα βασίζονται στην προηγούμενη έκδοση τους (ver. 1.0) στα οποία και προστέθηκε ο καθορισμός αιγιαλού και παραλίας στη θέση Αρχοντόπετρα Σαμοθράκης όπως αυτή ορίζεται στο σχετικό ΦΕΚ (233/Δ/07-07-2011).


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα