Γενικό πολεοδομικό σχέδιο Δημοτικής Ενότητας Πατρέων

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-17

Περιέχεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο για τη Δημοτική Ενότητα Πατρέων του Δήμου Πατρέων. Η έγκριση του ΓΠΣ έγινε με την με αρ. 5509/103135/23.11.2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 358/30.12.2011 (τεύχος ΑΑΠ). Στο ΦΕΚ 95/28.03.2012 (τεύχος ΑΑΠ) περιέχονται διορθώσεις σφαλμάτων επί του αρχικού κειμένου αναγόμενες χρονικά στην ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα