Εθνικός Δρυμός Οίτης

Δημοσίευση: 2016-05-04
Τελευταία αναθεώρηση 2016-05-04

Περιέχονται τα όρια του Εθνικού Δρυμού Οίτης.

Ο Εθνικός Δρυμός Οίτης ανακηρύχθηκε σε προστατευόμενη περιοχή με το Β.Δ. 218/1966 (ΦΕΚ 56/Α). Έχει έκταση 7.000 εκτάρια από τα όποια τα 3.370 αποτελούν τον πυρήνα και τα υπόλοιπα 3.630 την περιφερειακή ζώνη. Τα όρια του Εθνικού Δρυμού Οίτης συμπίπτουν με τα όρια της περιοχής του δικτύου Natura με ονομασία "Εθνικός Δρυμός Οίτης" και με κωδικό GR2440004, που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα