Υδατικά Διαμερίσματα (hydroscope.gr)

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιλαμβάνονται τα υδατικά διαμερίσματα της Ελλάδας. Τα δεδομένα δημιουργήθηκαν με βάση την κοινοτική οδηγία περί υδάτων (2000/60/EC). Το σύνολο δεδομένων 'Υδατικά Διαμερίσματα (hydroscope.gr)' έχει αντικατασταθεί από το επίσημο σύνολο 'Υδατικά Διαμερίσματα (Ειδική Γραμματεία Υδάτων)' της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα