Το δίκτυο NATURA 2000 και προστατευόμενες περιοχές

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ελλάδα έχει χαρακτηρίσει σήμερα 202 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και 241 Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ), εκ των οποίων οι δύο είναι ακόμη προτεινόμενοι.Τα διατιθέμενα δεδομένα αποτελούν την έκδοση 29 (v.29) η οποία προέκυψε μετά από την επικαιροποίηση της βάσης δεδομένων Natura 2000 τον Μάιο του 2011. Οι αλλαγές στα δεδομένα τεκμηριώνονται στο έγγραφο "ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ NATURA 2000 - ΜΑΪΟΣ 2011" (http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=h4RzmKEMXHM%3d&tabid=504&language=el-GR).Τα είδη χαρακτηρισμού των Ζωνών Ειδικής Προστασίας καταγράφονται στο σχετικό έγγραφο (http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=iIe61%2fEm2Mc%3d&tabid=432).


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα