Ποιότητα υδάτων ακτών κολύμβησης 2010

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιέχεται η έκθεση για τις ακτές κολύμβησης της Ελλάδας για το 2010 και τα στοιχεία παρακολούθησης των ακτών κολύμβησης στα οποία βασίστηκε. Η έκθεση εκπονήθηκε με την ευθύνη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΕΓΥ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) στο πλαίσιο του “Προγράμματος παρακολούθησης ποιότητας νερών κολύμβησης στις ακτές της Ελλάδας” (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=253&language=el-GR). Η έκθεση βασίζεται σε μετρήσεις που έγιναν σε 2155 ακτές της χώρας.Τα στοιχεία ακτών κολύμβησης, αποτελούν διορθωμένη έκδοση (οι διορθώσεις αφορούν στις γεωγραφικές συντεταγμένες των ακτών) αυτών που φιλοξενεί το ΕΙΟΝΕΤ - European Environment Information and Observation Network (http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/nbwd).Στα στοιχεία παρακολούθησης των ακτών κολύμβησης της Ελλάδας περιέχουν εκτός των άλλων μετρήσεις μικροβιολογικών συγκεντρώσεων (Intestinal Entercocci και Escherichia coli) και κατάταξη της ποιότητας του νερού κάθε ακτής σχετικά με την ποιότητά του.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα