Περιοχές Οικοανάπτυξης

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιλαμβάνονται τα όρια των Περιοχών Οικοανάπτυξης της Ελλάδας.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα