Όρια Νομών (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Τα όρια των νομών της χώρας, όπως χρησιμοποιούνται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. για λόγους απογραφής


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα