Όρια επιχειρησιακής ευθύνης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιέχονται τα όρια επιχειρησιακής ευθύνης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και Κλιμακίων του Ελληνικού Πυροσβεστικού Σώματος όπως αυτά προκύπτουν από τις σχετικές διαταγές των Περιφερειακών Διοικήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα