Λοιποί Τόποι Περιβαλλοντικού Ενδιαφέροντος (e-per.gr)

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-17

Περιλαμβάνονται τα όρια διαφόρων περιοχών περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος όπως ζώνες προστασίας της φύσης.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα