Λίμνες Ελλάδας

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Στο αρχείο περιλαμβάνονται οι λίμνες στην έκταση της Ελλάδας


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα