Λεξικό Δήμων και Κοινοτήτων (2001)

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-17

Λεξικό των Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας, σύμφωνα με την απογραφή του 2001


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα