Λεξικό Δήμων και Κοινοτήτων (1991)

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-08-17

Λεξικό των Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας, σύμφωνα με την απογραφή του 1991


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα