Λεκάνες απορροής (Ειδική Γραμματεία Υδάτων)

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιέχονται οι 45 Λεκάνες Απορροής Ποταμών της χώρας, όπως καθορίσθηκαν και αποτυπώθηκαν με την, από 16 Ιουλίου 2010, Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 1383/8/2-9-10 και ΦΕΚ 1572/Β/28-9-10 που διορθώνει το Παράρτημα II του προηγούμενου ΦΕΚ).Τα δεδομένα προέρχονται από το θεματικό επίπεδο των υδρολογικών λεκανών της βάσης δεδομένων του Υδροσκοπίου (http://www.hydroscope.gr/). Από αυτά αφαιρέθηκαν τα πολύγωνα εκτός Ελλάδας. Ακολούθως πραγματοποιήθηκε γενίκευση συνένωσης των πολυγώνων των υδρολογικών λεκανών. Στη συνέχεια προστέθηκε το πεδίο 'namenl' το οποίο περιέχει τις Ελληνικές ονομασίες που είναι συμβατές με το ΦΕΚ 1572/Β’/28.09.2010. Τα αρχικά δεδομένα δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της 2ης φάσης του έργου της ΕΤΥΜΠ (1997-2005) μέσω ψηφιοποίησης χαρτών ΓΥΣ κλίμακας 1:50.000. Τα δεδομένα αυτά προσαρμόστηκαν στα σύνορα που προέρχονται από ψηφιοποίηση διαφανειών Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:50.000, η οποία πραγματοποιήθηκε το 1998 και την ακτογραμμή της Υδρογραφικής Υπηρεσίας Πολεμικού Ναυτικού, η οποία μετασχηματίστηκε από ED50 σε ΕΓΣΑ 87.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα