Λεκάνες Απορροής (e-per.gr)

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιλαμβάνει τις λεκάνες απορροής της Ελλάδας. Τα δεδομένα αυτά δημιουργήθηκαν με βάση την κοινοτική οδηγία περί υδάτων (2000/60/EC).Το σύνολο δεδομένων 'Λεκάνες Απορροής (e-per.gr)' έχει αντικατασταθεί από το επίσημο σύνολο 'Λεκάνες Απορροής (Ειδική Γραμματεία Υδάτων)' της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα