Καταφύγια Άγριας Ζωής (e-per.gr)

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιέχονται τα όρια των Καταφύγιων Άγριας Ζωής της Ελλάδας και λοιπές πληροφορίες για αυτά όπως ο αριθμός ΦΕΚ της απόφασης αναγνώρισης τους ως τέτοια.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα