Δασικές Υπηρεσίες

Δημοσίευση: 2015-08-16
Τελευταία αναθεώρηση 2015-11-04

Περιλαμβάνει τα όρια ευθύνης των δασικών υπηρεσιών της Ελλάδας και λοιπές πληροφορίες όπως σχετική Δ/νσεις Δασών και Διοικητική Περιφέρεια και στοιχεία επικοινωνίας.


Δεδομένα και Πόροι

Υπηρεσίες


Μεταδεδομένα