Δημοσίευση δεδομένων

Το πρώτο βήμα που ένας υποψήφιος εκδότης δεδομένων στο geodata.gov.gr οφείλει να κάνει είναι να δημιουργήσει ένα λογαριασμό σε αυτό.

Στη συνέχεια κατόπιν συνεννοήσεως με την ομάδα διαχείρισης του geodata.gov.gr η τελευταία δημιουργεί μια σελίδα για τον οργανισμό του εκδότη δεδομένων (π.χ. του Δήμου Μεγανησίου) στο http://geodata.gov.gr. Στη σελίδα αυτή πλέον ορίζεται ως διαχειριστής ο χρήστης που δημιούργησε ο υποψήφιος εκδότης δεδομένων.

Αυτό σημαίνει ότι συνδεόμενος με το λογαριασμό αυτό μπορεί πλέον να κάνει μια σειρά από ενέργειες όπως:

 • (Α) Η επεξεργασία των στοιχείων του οργανισμού
 • (Β) Η προσθήκη περισσότερων χρηστών στον οργανισμό
 • (Γ) Η μεταφόρτωση δεδομένων στη σελίδα του οργανισμού

(Α) Η επεξεργασία των στοιχείων του οργανισμού

Μπορείτε να ορίσετε τα περιγραφικά στοιχεία του οργανισμού σας επισκεπτόμενοι τη σελίδα του: http://geodata.gov.gr/el/organization/mun-meganisi. Τη σελίδα μπορείτε να τη βρείτε και από το κεντρικό μενού του geodata.gov.gr επιλέγοντας «Οργανισμοί» και αναζητώντας τον δικό σας οργανισμό από τους προβαλλόμενους.

Στη σελίδα του οργανισμού σας, για να κάνετε διαχείριση θα πατήσετε το κουμπί «Διαχείριση» που βρίσκεται επάνω δεξιά. Θα οδηγηθείτε στη σελίδα επεξεργασίας του οργανισμού (π.χ. http://geodata.gov.gr/el/organization/edit/mun-meganisi). Στη σελίδα αυτή υπάρχουν τρείς διαφορετικές καρτέλες: «Επεξεργασία», «Σύνολα Δεδομένων» και «Μέλη». Η πρώτη σας επιτρέπει να αλλάξετε στοιχεία του οργανισμού όπως:

 • Το όνομά του: Διορθώστε εάν το επιθυμείτε το όνομα του οργανισμού σας γράφοντας στο αντίστοιχο πεδίο κειμένου
 • Το επίθεμά του URL: Το επίθεμα του URL αφορά στο κομμάτι της διεύθυνσης της σελίδας του οργανισμού σας που αφορά σε αυτόν. Π.χ. στο http://geodata.gov.gr/el/organization/edit/mun-meganisi είναι το «municipality-of-meganisi». Αυτό το μπορείτε να το αλλάξετε πατώντας το κουμπί επεξεργασία δίπλα στο πεδίο URL.
 • Η περιγραφή του: Στο επόμενο πεδίο κειμένου μπορείτε να εισάγετε την περιγραφή του οργανισμού σας.
 • Το λογότυπό του: Μπορείτε να ενημερώσετε το λογότυπο του οργανισμού σας (αν διαθέτετε τέτοιο) είτε ανεβάζοντας το κατάλληλο εικονίδιο (πατώντας το κουμπί «Ανεβάστε») είτε, αν το εικονίδιο βρίσκεται ανεβασμένο κάπου αλλού στο Διαδίκτυο, δίνοντας τη διεύθυνσή του (για να το κάνετε αυτό πατήστε στο κουμπί «Link» και θα ανοίξει το κατάλληλο πεδίο κειμένου).

Στο τέλος πατήστε το κουμπί «Αποθήκευση Οργανισμού» για να αποθηκεύσετε τα στοιχεία.

 

(Β) Προσθήκη περισσότερων χρηστών στον οργανισμό

Κάθε νέος χρήστης θα πρέπει αρχικά να δημιουργεί μόνος του ένα λογαριασμό στο http://geodata.gov.gr. Στη συνέχεια ο διαχειριστής του οργανισμού σας μπορεί να τον εντάξει στον οργανισμό ορίζοντας και τα δικαιώματά του. Για να το πράξει αυτό πρέπει να επισκεφθεί τη σελίδα διαχείρισης του οργανισμού (http://geodata.gov.gr/el/organization/edit/mun-meganisi) όπως περιγράφηκε και στο βήμα (Α). Στο σημείο αυτό θα επιλέξετε την καρτέλα «Μέλη».

Εκεί μπορείτε να δείτε τη λίστα των μελών του οργανισμού σας και να επεξεργαστείτε τα δικαιώματά τους (πατώντας το κουμπί με το σχήμα γαλλικού κλειδιού) ή να τους αφαιρέσετε από τον οργανισμό (πατώντας το κουμπί με το κόκκινο «x»).

Για να προσθέσετε νέα μέλη που έχουν ήδη εγγραφεί στο http://geodata.gov.gr θα πατήσετε το κουμπί «Προσθήκη Μέλους» που βρίσκεται πάνω δεξιά. Στη σελίδα που ανοίγει ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το όνομα χρήστη («login») του χρήστη που θέλετε να προσθέσετε και επιλέξτε τον από τη λίστα που θα εμφανιστεί. Τα δικαιώματά του μπορείτε να τα καθορίσετε από το ρόλο που θα επιλέξετε να του αναθέσετε. Οι επιλογές που έχετε είναι:

 • Διαχειριστής: Ο διαχειριστής μπορεί να μεταβάλλει τα στοιχεία του οργανισμού, να προσθέσει/επεξεργαστεί/διαγράψει χρήστες, να ανεβάσει/επεξεργαστεί/διαγράψει δεδομένα στη σελίδα του οργανισμού και να δει όλα τα σύνολα δεδομένων του οργανισμού είτε είναι δημοσιευμένα είτε βρίσκονται σε κατάσταση μη οριστική (draft) είτε είναι ιδιωτικά.
 • Συντάκτης: Ο συντάκτης μπορεί να ανεβάσει/επεξεργαστεί/διαγράψει δεδομένα στη σελίδα του οργανισμού και να δει όλα τα σύνολα δεδομένων του οργανισμού είτε είναι δημοσιευμένα είτε βρίσκονται σε κατάσταση μη οριστική (draft) είτε είναι ιδιωτικά.
 • Μέλος: Το απλό μέλος του οργανισμού μπορεί να δει όλα τα σύνολα δεδομένων του οργανισμού είτε είναι δημοσιευμένα είτε βρίσκονται σε κατάσταση μη οριστική (draft) είτε είναι ιδιωτικά.

Για να ορίσετε το ρόλο του νέου χρήστη επιλέξτε τον από την λίστα «Ρόλος».

Στο τέλος πατήστε το κουμπί «Προσθήκη Μέλους» για να ολοκληρώσετε την προσθήκη του χρήστη.

 

(Γ) Η μεταφόρτωση δεδομένων του οργανισμού

 

Ένα σύνολο δεδομένων για να μεταφορτωθεί στο http://geodata.gov.gr θα πρέπει εκτός από τα ίδια τα δεδομένα (στο εξής «πόροι») να μεταφορτωθούν και τα σχετικά μεταδεδομένα. Στο geodata.gov.gr οφείλετε να μεταφορτώσετε μεταδεδομένα σύμμορφα με την οδηγία INSPIRE.

Για τη μεταφόρτωση των δεδομένων του οργανισμού και πάλι θα πρέπει να επιλέξετε τη σελίδα διαχείρισης του οργανισμού (π.χ. http://geodata.gov.gr/el/organization/edit/mun-meganisi) όπως περιγράφεται στο βήμα (Α). Αυτή τη φορά θα επιλέξετε την καρτέλα «Δεδομένα». Στη σελίδα που θα ανοίξει θα δείτε ότι επάνω δεξιά υπάρχει το κουμπί «Προσθήκη Δεδομένων» και δίπλα του έχει ένα ακόμα κουμπί/λίστα με δυο επιλογές:

 • «Δημιουργία νέου» και
 • «Εισαγωγή αρχείου μεταδεδομένων»

Στην πρώτη επιλογή θα ανοίξει μια φόρμα για τη χειροκίνητη συμπλήρωση των μεταδεδομένων του συνόλου δεδομένων. Στη δεύτερη θα ανοίξει μια φόρμα για τη μεταφόρτωση των μεταδεδομένων εφόσον τα έχετε ήδη αποθηκευμένα σε αρχείο.

 • Περίπτωση «Δημιουργία νέου»: Στην περίπτωση αυτή ανοίγει φόρμα της οποία η λειτουργικότητα είναι οργανωμένη σε τρεις καρτέλες: «Δημιουργία δεδομένων», «Προσθήκη δεδομένων» και «Πρόσθετες πληροφορίες»
  • Καρτέλα «Δημιουργία δεδομένων»: Η καρτέλα αυτή πρέπει να συμπληρωθεί πρώτη. Σε αυτή συμπληρώνετε βασικά μεταδεδομένα για το σύνολο δεδομένων όπως ο τίτλος του, το επίθεμα του URL του, η περιγραφή του, ετικέτες (λέξεις-κλειδιά) για τη διευκόλυνση της αναζήτησής του, ο τύπος της άδειας με την οποία τα δεδομένα διατίθενται. Επίσης εδώ επιλέγεται το σχήμα μεταδεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί για το σύνολο δεδομένων. Στο geodata.gov.gr οφείλετε να επιλέγεται το σχήμα μεταδεδομένων της οδηγίας INSPIRE. Επιπλέον επιλέγετε από τη σχετική λίστα και τον οργανισμό σας ως τον υπεύθυνο οργανισμό για το εν λόγω σύνολο δεδομένων. Τέλος θα πατήσετε το κουμπί «Προσθέστε δεδομένα» για να δημιουργήσετε το σύνολο δεδομένων (σε μη οριστική μορφή) και περάσετε στην επόμενη καρτέλα.
  • Καρτέλα «Προσθήκη δεδομένων»: Στην καρτέλα αυτή ανεβάζετε τους πόρους (τα κυρίως δεδομένα δηλαδή). Πόροι μπορεί να είναι είτε αρχεία γεωχωρικής πληροφορίας (π.χ. τύπου Shapefile, KML, GML, CSV) ή άλλα αρχεία επεξηγηματικά του συνόλου δεδομένων (π.χ. μια μελέτη που σχετίζεται με αυτά σε μορφή PDF). Για κάθε ένα πόρο που επιθυμείτε να μεταφορτώσετε θα συμπληρώσετε το όνομά του και το μορφότυπό του και προαιρετικά μια περιγραφή του. Τον ίδιο τον πόρο μπορείτε είτε να τον ανεβάσετε πατώντας στο κουμπί «Ανεβάστε» είτε να δώσετε τη διεύθυνσή του αν βρίσκεται ήδη κάπου στο διαδίκτυο πατώντας στο κουμπί «Link».
   • Κανονικά κάθε πόρος πρέπει να ανεβάζεται μεμονωμένα. Π.χ. αν θέλετε να ανεβάσετε δυο διαφορετικά KML τα ανεβάζετε σαν χωριστούς πόρους. Ωστόσο αν τα δυο διαφορετικά αρχεία δεν νοούνται ως αυτοτελή δεδομένα θα τα ανεβάσετε μαζί σαν ένα πόρο.
   • Αν ο μορφότυπος του πόρου είναι Shapefile, KML, GML, CSV τα αρχεία είναι καλό να μεταφορτώνονται συμπιεσμένα σε μορφή ZIP. Ειδικά τα δεδομένα τύπου Shapefile που αποτελούνται εξ ορισμού από πολλά αρχεία θα πρέπει πάντα να ομαδοποιούνται και να συμπιέζονται σε ένα αρχείο τύπου ZIP.
   • Τα ονόματα των αρχείων συμπιεσμένων η μη πρέπει να χρησιμοποιούν μόνο το λατινικό αλφάβητο, αριθμούς και χαρακτήρες όπως οι “_”, “-”, “.”.
   • Γενικά αρχεία τύπου PDF, Microsoft Excel, Microsoft Word καλό είναι να ανεβάζονται μη συμπιεσμένα για να είναι δυνατή η αποδοτικότερη επεξεργασία τους από το σύστημα. Εξαίρεση υφίσταται όταν λόγου χάρη δυο Excel αρχεία δεν αποτελούν αυτοτελή δεδομένα και πρέπει να μεταφορτωθούν σαν ένας μοναδικός πόρος. Στην περίπτωση αυτή τα αρχεία θα πρέπει να ομαδοποιηθούν και να συμπιεστούν σε ένα αρχείο τύπου ZIP.
   • Για κάθε πόρο πρέπει να συμπληρώνεται ο μορφότυπος του στη λίστα «Μορφότυπος». Ακόμα και αν ο μορφότυπος είναι συμπιεσμένος ο μορφότυπος που θα δηλώνεται θα πρέπει να είναι ο πρωτότυπος. Σε περίπτωση όπου ένα αρχείο τύπου Microsoft Excel αντιστοιχεί σε ένα απλό πίνακα θα πρέπει να δηλώνεται με το μορφότυπο CSV για να μπορεί το σύστημα να το αναλύσει και να το προβάλει με προχωρημένες δυνατότητες. Ένα αρχείο τύπου Microsoft Excel αντιστοιχεί σε ένα απλό πίνακα όταν αποτελείται από ένα μόνο φύλλο και τα δεδομένα του περιλαμβάνονται μόνο σε έναν απλό πίνακα όπου η πρώτη γραμμή περιέχει τα ονόματα των στηλών του και οι επόμενες περιλαμβάνουν τα δεδομένα αυτών.
   • Για να μεταφορτωθεί ένας πόρος, αφού δώσετε τα περιγραφικά στοιχεία του και τον ανεβάσετε ή δώσετε το σύνδεσμο προς αυτό πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο «Αποθήκευση & προσθήκη άλλου» ή το πλήκτρο «Επόμενο: Επιπρόσθετες πληροφορίες». Το πρώτο καταχωρεί τον πόρο και επιτρέπει την επανάληψη της διαδικασίας για τη μεταφόρτωση και κάποιου άλλου ενώ το δεύτερο προχωρά στο τελευταίο στάδιο της προσθήκης των επιπλέον πληροφοριών. Τέλος πατώντας το κουμπί «Προηγούμενο» μπορείτε να γυρίσετε στην προηγούμενη καρτέλα.
  • Καρτέλα «Πρόσθετες πληροφορίες»: Στην καρτέλα αυτή συμπληρώνετε τα επιπρόσθετα πεδία μεταδεδομένων. Επεξηγήσεις για τη σημασία των πεδίων της οδηγίας INSPIRE μπορείτε να βρείτε στη σελίδα: http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/101. Κάποια από τα εν λόγω σημεία είναι προ-συμπληρωμένα από το πρώτο στάδιο («Δημιουργία δεδομένων») και δεν επιτρέπουν την επεξεργασία τους. Για να τα επεξεργαστείτε θα πρέπει να γυρίσετε στην καρτέλα «Δημιουργία δεδομένων» πατώντας δυο φορές το κουμπί «Προηγούμενο». Στο τέλος πατάτε το κουμπί «Ολοκλήρωση» για την αποθήκευση του συνόλου δεδομένων και τη δημοσίευσή του ή το «Προηγούμενο» για επιστροφή στην προηγούμενη καρτέλα.
 • Περίπτωση «Εισαγωγή αρχείου μεταδεδομένων»: Στην περίπτωση αυτή ανοίγει φόρμα στην οποία μπορείτε να μεταφορτώσετε τα μεταδεδομένα για το σύνολο δεδομένων. Το πρώτο στοιχείο που συμπληρώνεται είναι το σχήμα των μεταδεδομένων στη λίστα «Σχήμα» και στη συνέχεια επιλέγετε τον οργανισμό σας (από τη λίστα «Οργανισμός») αν ανήκετε σε περισσότερους από έναν. Τα μεταδεδομένα μεταφορτώνονται είτε ανεβάζοντας αρχείο (πατήστε γι αυτό το κουμπί «Ανέβασμα Αρχείου») είτε παρέχοντας την ηλεκτρονική διεύθυνση του αρχείου εάν αυτό είναι δημοσιευμένο κάπου στο Διαδίκτυο. Πατώντας το κουμπί «Εισαγωγή» τα μεταδεδομένα μεταφορτώνονται, το σύνολο δεδομένων δημιουργείται, ο χρήστης ενημερώνεται σχετικά και του παρέχεται ένας σύνδεσμος για την προβολή του νέου συνόλου δεδομένων. Πατώντας το κουμπί «Διαχείριση» στη σελίδα του συνόλου ο χρήστης θα μπορέσει να επεξεργαστεί τον πόρο. Η σελίδα διαχείρισης έχει δυο βασικές καρτέλες. Η πρώτη η «Επεξεργασία μεταδεδομένων» δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να τροποποιήσει τα δοθέντα μεταδεδομένα με τρόπο παρόμοιο με αυτό στην καρτέλα «Πρόσθετες πληροφορίες» στην περίπτωση χειροκίνητης εισαγωγής τους. Η δεύτερη καρτέλα η «Πόροι» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφόρτωση πόρων στο σύνολο δεδομένων. Ειδικότερα ο χρήστης πατώντας το κουμπί «Προσθήκη νέου πόρου» μεταφέρεται στη σελίδα προσθήκης πόρων η οποία έχει παρόμοια λειτουργικότητα με αυτή της καρτέλας «Προσθήκη δεδομένων» της προηγούμενης περίπτωσης χειροκίνητης εισαγωγής του συνόλου δεδομένων. Ο πόρος δημοσιεύεται πατώντας το κουμπί «Προσθήκη» στην εν λόγω φόρμα.

 

Αντιστοίχηση συνόλου δεδομένων σε θεματικές κατηγορίες

Ένα σύνολο δεδομένων αφού έχει δημιουργηθεί μπορεί να αντιστοιχηθεί σε μια ή περισσότερες θεματικές κατηγορίες. Για να το κάνετε αυτό θα πρέπει να ανοίξετε τη σελίδα του συνόλου δεδομένων (π.χ. η http://geodata.gov.gr/el/dataset/meganisi-gefires για τις Γέφυρες στο Δήμο Μεγανησίου), να επιλέξετε την καρτέλα «Θέματα», δίπλα στην κορυφή της σελίδας και εκεί να επιλέξετε τη θεματική κατηγορία από την πτυσσόμενη λίστα. Για να καταχωρηθεί η επιλογή σας κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη στην Ομάδα». Μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία για να αντιστοιχήσετε το σύνολο δεδομένων και σε άλλες θεματικές. Για κάθε μια από τις θεματικές που επιλέγετε εμφανίζεται κάτω από την πτυσσόμενη λίστα ένα τετράγωνο με το όνομα και εικονίδιο της θεματικής κατηγορίας. Αν θέλετε να αφαιρέσετε κάποια από τις θεματικές, δεν έχετε παρά να φέρετε το δείκτη του ποντικιού πάνω από το τετράγωνο της θεματικής και να πατήσετε το κουμπί «Αφαίρεση» που θα εμφανιστεί.

Επεξεργασία συνόλου δεδομένων και πόρων

Ένα σύνολο δεδομένων μπορείτε να το ξαναεπισκεφθείτε και να τροποποιήσετε στοιχεία στα μεταδεδομένα του ή τους ίδιους τους πόρους του. Για να το κάνετε αυτό πρέπει να επισκεφθείτε τη σελίδα διαχείρισής του. Για να το κάνετε αυτό επισκεφθείτε τη σελίδα του συνόλου δεδομένων (π.χ. την http://geodata.gov.gr/el/dataset/meganisi-gefires για τις Γέφυρες στο Δήμο Μεγανησίου) και πατήστε το κουμπί «Διαχείριση» που βρίσκεται πάνω δεξιά στη σελίδα. Θα οδηγηθείτε στην ειδική σελίδα διαχείρισης (π.χ. στην περίπτωση αυτή την http://geodata.gov.gr/el/dataset/edit/meganisi-gefires). Σε αυτή θα παρατηρήσετε ότι υπάρχουν δυο καρτέλες. Η πρώτη έχει τον όρο «Επεξεργασία μεταδεδομένων» και «Πόροι».

Τροποποίηση μεταδεδομένων – Διαγραφή συνόλου δεδομένων

Στην καρτέλα «Επεξεργασία μεταδεδομένων» της σελίδας διαχείρισης του συνόλου δεδομένων μπορείτε να επεξεργαστείτε και να μεταβάλλετε κάθε στοιχείο των μεταδεδομένων του συνόλου δεδομένων. Για να υποβάλλετε τις αλλαγές πρέπει να πατήσετε το κουμπί «Ενημέρωση συνόλου δεδομένων» που βρίσκεται στο τέλος της σελίδας. Αν θελήσετε να διαγράψετε το σύνολο δεδομένων οριστικά πατήστε το κουμπί «Διαγραφή». Προσέξτε ότι αυτή η πράξη σας θα σβήσει τόσο μεταδεδομένα όσο και πόρους!

 

Τροποποίηση, διαγραφή και προσθήκη νέων πόρων

Στην καρτέλα «Πόροι» της σελίδας διαχείρισης του συνόλου δεδομένων μπορείτε να επεξεργαστείτε τους πόρους που έχετε ανεβάσει στο εν λόγω σύνολο δεδομένων. Συγκεκριμένα εκεί θα δείτε μια λίστα με τους διαθέσιμους πόρους και το κουμπί «Προσθήκη Νέου Πόρου» που βρίσκεται πάνω δεξιά στο μπλε πλαίσιο της σελίδας. Αν πατήσετε το τελευταίο κουμπί θα μεταβείτε στη γνωστή φόρμα προσθήκης νέου πόρου που συναντήσατε και κατά τη δημιουργία του συνόλου δεδομένων. Για να επεξεργαστείτε έναν υπάρχων πόρο πρέπει αρχικά να τον επιλέξετε από τη λίστα πόρτων της καρτέλας «Πόροι». Με τον τρόπο αυτό θα μεταβείτε στη σελίδα επεξεργασίας του πόρου. Εκεί μπορείτε να αλλάξετε τα μεταδεδομένα του πόρου όπως όνομα περιγραφή και μορφότυπος. Επίσης μπορείτε να αλλάξετε το αρχείο του πόρου πατώντας αρχικά το κουμπί «Αφαίρεση» και στη συνέχεια ξανα-ανεβάζοντας το αρχείο ή παρέχοντας ένα σύνδεσμο προς αυτόν. Όλες οι αλλαγές για ενημερωθούν πρέπει να πατήσετε το κουμπί «Ενημέρωση πόρου».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν αλλάξετε απλά το αρχείο ενός πόρου, αυτός δεν θα ξαναπεράσει από τη διαδικασία γεωχωρικής πρόσληψης (βλ. επόμενη παράγραφο). Για να το επιτύχετε αυτό πρέπει να διαγράψετε τον πόρο συνολικά και να τον ξαναπροσθέσετε. Για να διαγράψετε έναν υπάρχων πόρο πρέπει να πατήσετε το κουμπί «Διαγραφή» (και όχι το «Αφαίρεση») στη σελίδα επεξεργασίας του πόρου.

 

Γεωχωρική πρόσληψη (Ingestion)

Σε περίπτωση όπου οι μορφότυποι των πόρων που ανέβηκαν είναι Shapefile, KML ή GML, ο χρήστης έχει την επιλογή του εάν θέλει οι πόροι αυτοί να γίνουν αντικείμενο περεταίρω επεξεργασίας ώστε να δημοσιευτούν γεωχωρικά και από αυτούς να προσφερθούν διαδικτυακές υπηρεσίες εξυπηρέτησής τους (όπως WMS και WFS) αλλά και να μπορούν να μεταφορτωθούν από τους απλούς χρήστες σε διαφορετικούς ισοδύναμους μορφότυπους από αυτούς με τους οποίους δημοσιεύτηκαν.

Για να έχει πρόσβαση σε αυτή τη λειτουργικότητα ο χρήστης πρέπει να κατευθυνθεί στον προσωπικό πίνακα λειτουργιών του. Αυτός είναι προσβάσιμος από τη λίστα που ανοίγεται κάνοντας κλικ στο πλήρες όνομα χρήστη που εμφανίζεται στην πάνω δεξιά γωνία της σελίδας. Ο πίνακας είναι προσβάσιμος και από το σύνδεσμο http://geodata.gov.gr/el/dashboard/resources.

Ο πινάκας αποτελείται από πέντε καρτέλες εκ των οποίων η δεύτερη τιτλοφορείται «Πόροι». Επιλέγοντάς την ο χρήστης μπορεί να δει μια σειρά από σύνολα δεδομένων που έχει ανεβάσει μαζί με τους σχετικούς τους πόρους. Ανάλογα με το είδος κάθε πόρου, στα δεξιά του υπάρχει ένα εικονίδιο κατάστασης του πόρου. Το εικονίδιο κατάστασης μπορεί να έχει μια από τις παρακάτω τιμές:

 • «Καμία Ενέργεια». Το εικονίδιο αυτό είναι γκρι χρώματος και εμφανίζεται όταν το σύστημα αναγνωρίζει ότι ο μορφότυπος του εν λόγω πόρου, όπως αυτός είχε δηλωθεί κατά τη μεταφόρτωσή του, δε γίνεται να δημοσιευτεί γεωχωρικά.
 • «Αναγνωρίστηκε». Το εικονίδιο είναι θαλασσί χρώματος και εμφανίζεται όταν το σύστημα αναγνωρίζει ότι ο μορφότυπος του εν λόγω πόρου, όπως αυτός είχε δηλωθεί κατά τη μεταφόρτωσή του, μπορεί να επιχειρηθεί να δημοσιευτεί γεωχωρικά. Στα αριστερά του τότε εμφανίζεται μια λίστα με τίτλο «Ενέργειες» τις επιλογές «Φόρτωση πόρου» και «Παράβλεψη».
  • Πατώντας το κουμπί «Φόρτωση πόρου» ο χρήστης επιλέγει την γεωχωρική πρόσληψη του πόρου. Μπροστά του εμφανίζεται μια φόρμα στην οποία ο χρήστης πρέπει να δώσει κάποιες πληροφορίες για τον πόρο, όπως το όνομα επιπέδου («Layer Name») που θα αντιστοιχηθεί σε αυτόν τον πόρο, τον EPSG κωδικό του συστήματος αναφοράς («Projection») και των κωδικό της κωδικοποίησης χαρακτήρων του επιπέδου («Layer Encoding»). Πατώντας το κουμπί «Φόρτωση/Επεξεργασία» το σύστημα προσπαθεί να επεξεργαστεί και να δημοσιεύσει γεωχωρικά τον πόρο.
  • Πατώντας το κουμπί «Παράβλεψη» ο χρήστης απορρίψει τη γεωχωρική πρόσληψη του πόρου, κάτι που ωστόσο μπορεί να επιλέξει να κάνει αργότερα.
 • «Δημοσιεύεται». Το εικονίδιο έχει γκρι χρώμα και εμφανίζεται όταν ο χρήστης έχει επιλέξει την φόρτωση ενός πόρου για τη γεωχωρική πρόσληψη του και το σύστημα το επεξεργάζεται. Αυτή η διαδικασία μπορεί να κρατήσει από λίγα δευτερόλεπτα μέχρι αρκετά λεπτά ανάλογα με το μέγεθος και το είδος του πόρου. Ο χρήστης περιμένοντας μπορεί να ανανεώνει περιοδικά τη σελίδα του πίνακα λειτουργιών έως ότου το εικονίδιο κατάστασης αλλάξει κατάσταση σε «Δημοσίευση» και «Αποτυχία δημοσίευσης» ανάλογα με την έκβαση της γεωχωρικής πρόσληψης του πόρου.
 • «Απορρίφθηκε». Το εικονίδιο έχει κόκκινο χρώμα και εμφανίζεται όταν ο χρήστης επιλέξει την επιλογή «Παράβλεψη» για τη γεωχωρική πρόσληψη του πόρου. Στα αριστερά του εμφανίζεται το κουμπί «Αναγνώριση εκ νέου» το οποίο αν πατηθεί επαναλαμβάνεται η διαδικασία αναγνώρισης και ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αν θα το αγνοήσει η θα επιχειρήσει εκ νέου τη γεωχωρική πρόσληψη του.
 • «Δημοσίευση». Το εικονίδιο έχει πράσινο χρώμα και εμφανίζεται όταν το σύστημα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την επεξεργασία και τη γεωχωρική πρόσληψη του πόρου.
 • «Αποτυχία δημοσίευσης». Το εικονίδιο έχει μπεζ χρώμα και εμφανίζεται όταν το σύστημα έχει αποτύχει να ολοκληρώσει επιτυχώς την επεξεργασία και τη γεωχωρική πρόσληψη του πόρου. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να διαγράψει τον πόρο, να τον επανα-μεταφορτώσει και να επαναλάβει τη διαδικασία.
 • «Αποτυχία αναγνώρισης». Το εικονίδιο έχει μπεζ χρώμα και εμφανίζεται όταν το σύστημα έχει αποτύχει να αναγνωρίσει εάν ο συγκεκριμένος πόρος μπορεί να δημοσιευθεί γεωχωρικά ή όχι. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να διαγράψει τον πόρο, να τον επανα-μεταφορτώσει και να επαναλάβει τη διαδικασία.